Τα κριτήρια για διευθυντές στα σχολεία

Στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα κληθούν να καταθέσουν αιτήσεις δάσκαλοι και καθηγητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι φετινές θέσεις υπολογίζονται σε 20 χιλιάδες περίπου, ενώ οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 70.000. Σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Αννας Διαμαντοπούλου, αιτήσεις θα υποβάλουν και όλοι οι υποψήφιοι διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων ειδικής αγωγής, των ΣΕΚ και των ΕΕΕΕΚ, οι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, αλλά η προθεσμία της πρόσκλησης θα καθοριστεί από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης.
Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου

Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, είναι τα εξής:

1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

2) Βιογραφικό σημείωμα.

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα και δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (ΣΑΕΙ).

Σχετικά με τις ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο Οργανο.

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά και οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. Πάντως, από φέτος, οι νέοι διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων θα επιλεχθούν με διαφορετικά κριτήρια συγκριτικά με τις άλλες χρονιές, τα οποία είναι σαφώς πιο αξιοκρατικά, αφού ο νέος νόμος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψηφίων και λιγότερη «αξία» στη συνέντευξη.

Είναι ενδεικτικό ότι η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση θα μοριοδοτείται βάσει του νέου νόμου μέχρι και 24 μονάδες, έναντι 14 που ίσχυε.

Αντίθετα, η υπηρεσιακή κατάσταση ? διδακτική και διοικητική εμπειρία, θα μοριοδοτείται έως 14 μονάδες, ενώ με το παλαιό καθεστώς ο υποψήφιος μπορούσε να συγκεντρώσει ακόμη και 22 μονάδες.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνέντευξη υποψηφίων

Το Συμβούλιο που αξιολογεί τη συνέντευξη των υποψηφίων συνεκτιμά στοιχεία από το βιογραφικό τους τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά αλλά και υπόμνημα των υποψηφίων, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου τους σε περίπτωση επιλογής τους.

Απόφαση υπουργού Παιδείας

Ποιες άδειες θα συνυπολογιστούν

Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου αναφέρει στην απόφασή της ότι στον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετράται και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί από τη θέση του σχολικού συμβούλου, αλλά και αυτή που έχει διανυθεί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα.

Συγκεκριμένα προσμετρώνται:

* Οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας και οι άδειες εξετάσεων.
* Οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες.
* Οι άδειες αιρετών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
* Οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες.

Επισημαίνεται, τέλος, πως ο χρόνος της άδειας μητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσμετράται στον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

Διευκρινίσεις

Τα προσόντα και τα μόρια

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, τα χρονικά διαστήματα που μοριοδοτούνται ή που απαιτούνται ως προσόν για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται πως για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) υποβάλλονται και μοριοδοτούνται, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ.

Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οσο για το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος που αποκτήθηκε μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, μοριοδοτείται εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Δεύτερο πτυχίο
Επίσης πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας όταν συντρέχει με εξομοίωση και υποβάλλεται από υποψήφιο που υπηρετεί ως εκπαιδευτικός διαφορετικού κλάδου, μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ.

Η συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών, η οποία αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων, μοριοδοτείται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος.

Τέλος, για τις διατάξεις του νόμου που αφορούν στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων και αναφέρεται η φράση «…θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση», ο υποψήφιος μοριοδοτείται μόνο για μία θέση από τις αναφερόμενες.


πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=62959008