Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι

Προσληψεις εκπαιδευτικων: Κάθε χρόνο στη σχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) προσλαµβάνονται χιλιάδες αναπληρωτές (πλήρους και µειωµένου ωραρίου) και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί δεκάδων ειδικοτήτων.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στους πίνακες προσλήψεων για το σχολικό έτος 2011/12.

Για το σχολικό έτος 2011/12η κατάρτιση του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευ τικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα γίνει µε βάση τον Ν. 3848/2010.

Το υπουργείο Παιδείας, τον Ιούνιο του 2011, αναµένεται να καλέσει:

(α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινούαναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού (β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν µόρια πάνω από τη βαθµολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου, (γ) εκπαιδευτικούςοι οποίοι επιθυµούν ναεγγραφούνστον συµπληρωµατικό πίνακα µε µηδενικά µόρια, βάσει της ηµεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους.

Οι διαδικασίες προσλήψεων εκπαιδευτικών

Η κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και οι διαδικασίες προσλήψεων και για το σχολικό έτος 2011-2012, θα πραγµατοποιηθούν ως ακολούθως:

(1) Με βάση τον Ν. 3255/2004 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίοπίνακα στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευ τικοί:

αα) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, λαµβάνουν ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) όσοι έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση, γγ) όσοι έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό, µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση. Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της µίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά τα µόρια αυτών.

(2) Στην εξαιρετική περίπτωση εξάντλησης του πίνακα συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες µε σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συµπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαµβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθµόςτου πτυχίου και η βαθµολογία τους σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.

(3) Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωροµισθίων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωροµίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα µόνο µίας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. (4) Η υπηρεσία αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, λογίζεται στοδιπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

(5) Η υπηρεσία των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας των περιοχών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα προσµετράται στο διπλάσιο.

(6) Οιεκπαιδευτικοί πουέχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν µπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για µόνιµο διορισµό ή για διορισµό ως πολύτεκνοι ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι.

(7) Ιδιωτικοίεκπαιδευτικοί,που απολύονται αποκλειστικάκαι µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας, εφόσον συµπληρώνουν στην ίδια σχολική µονάδα κατά την ηµέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και µε σειρά που εξαρτάται από τον χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. ∆εν προσµετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση, προηγούµενη της ιδιωτικής, µε οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.

∆υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουνοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

Επισήµανση: Οσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν µπορούν να διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών πριν συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε δηµόσια σχολεία επί δύοτουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.

(8) Εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούνσε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση.

Η προϋπηρεσία των ιδιωτικώνεκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστηµα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους,δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δηµόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.

(9) Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιωνεκπαιδευτικών αµέσως µετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξιδίας οικογενείας και τουςυποψηφίους που πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία και δρεπανο-µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία. (10) Κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαµβάνονται από τους εγγεγραµµένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί τωνεκάστοτε προσλαµβανοµένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.

Επισήµανση: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών µε τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της παρούσας περίπτωσης, για τον διορισµό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό.

(11) Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγοεντός δέκαηµερών από την ανακοίνωση τηςπρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται καιγια τα δύο επόµενα έτη.

Επισήµανση: Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και γιαόσους προσληφθούν ως αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας.

Υπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές µονάδες λογίζεται στο διπλάσιο για την κατάταξη

Δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών

όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισµό τους σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών, καθώς και όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως µόνιµοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της πράξης διορισµού τους.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν εµπίπτουν:

α. οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση µόνο ως ωροµίσθιοι και β. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί µόνιµο διορισµό τους πριν από τις 10/6/2003
Η προϋπηρεσία που προσµετράται

Η προϋπηρεσία που προσµετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων ορίζεται ως εξής: (1) Οπου αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου, νοείται αυτή που προσφέρ θηκε: (a) στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του υπουργείου ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (β) στα Μουσικά Σχολεία (γ) στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων (δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, (ε) στα Ναυτικά Λύκεια (στ) Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (ζ) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (θ) στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων (ι) σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί µέχρι 31/8/2005, (ια) για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης (ιβ) για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης (ιγ) στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ.188/Α’)

(ιδ) στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α’) (ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)

(ιστ) στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης, µετά την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ. 199 Α’), για την υλοποίηση προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

(2) Προσµέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:

(a) το υπουργείο ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, (β) τους αρµόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήµερα Σχολεία και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης (γ) το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δηµόσια ναυτικά λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (δ) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων (ε) τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (στ) φορείς των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου

(ζ) το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για τα ΤΕΕ του ΟΤΕΚ και (η) το υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης γιατην υλοποίηση προγραµµάτων για ΑΜΕΑ στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης. (3) Επιπλέον, καθορίζεται ότι: «Αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηµατικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερµανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), τα οποία τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ εντάσσονται, έπειτα από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Δώδεκα κατηγορίες εκπαιδευτικών δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων

υπολογίζεται από 17/2/1999 µέχρι το µισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδοµαδιαίως).
οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωµα διορισµού σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών, η δε προϋπηρεσία τους υπολογίζεται ως πραγµατική

Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή εκείνοι που διδάσκουν σε αυτά µπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι αλλά δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν παραιτηθούν ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων

Ποιοι δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση

(1) Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) µετά το έτος 1991. Επισηµαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, και µετονοµάστηκε σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδηµία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.

(2) Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστηµών του Ανθρώπου του Τµήµατος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων ∆ασκάλων ή Νηπιαγωγών).

(3) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 ∆ασκάλων κατόχων πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον δεν προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τµήµατος ελληνικών πανεπιστηµίων.

(4) Πτυχιούχοι των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 διετούς φοιτήσεως (κάτοχοι πτυχίων µέχρι το 1991) οι οποίοι δεν έχουν προϋπηρεσία ή/και µόρια επιτυχίας από διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.

(5) Οσοι κατέστησαν πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984.

(6) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονοµίας γίνεται δεκτό µόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

(7) Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), δηµοσίων ή ιδιωτικών.

(8) Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

(9) Οσοι δεν έχουν αποδεχθεί τον διορισµό τους σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση µόνιµου εκπαιδευτικού.

(10) Οσοι προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές από το σχολικό έτος 2005-06 και δεν ανέλαβαν υπηρεσία δύο φορές για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. ∆εν θεωρείται άρνηση ανάληψης η παραµονή σε Ιδιωτικά Σχολεία.

(11) Οι µετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εµπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα µπορούν να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι, αλλά δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουµένως δεν παραιτηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. (12) Οσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά µπορούν να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι. Πρέπει όµως να αναστείλουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά

Οι ήδη εγγεγραµµένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011 υποβάλλουν : (1) Αίτηση – Δήλωση µε περιοχές προτίµησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού.

(2) Απολυ τήριο ελληνικού εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου σχολείου. Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ’) ή (ίί) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται µόνο από τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυµάτων του εξωτερικού, προκειµένου να γίνει επανέλεγχος του στοιχείου της ελληνοµάθειας αυτών.

Για τους υποψηφίους, οι οποίοι: (α) έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή την ιδιότητα του τριτέκνου θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου. Επισηµαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

(β) ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας Π/ θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να προσκοµίσουν νέο πιστοποιητικό, το οποίο θα διαβιβαστεί από τις Δ/νσεις ή τα Γραφεία υποβολής της αίτησης στα αρµόδια τµήµατα διορισµού Π/θµιας και Δ/θµιας Εκπ/σης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΔΒΜΘ.

Οι ενδιαφερόµενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά υποβάλουν:

(1) Αίτηση – Δήλωση µε περιοχές προτίµησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού (2) Επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροχρονολογία και ο βαθµός κτήσης του πτυχίου.

(α) Αν δεν αναγράφεται η ηµεροχρο νολογία κτήσης, απαιτείται συµπληρωµατική βεβαίωση κτήσης και βαθµού πτυχίου από το Πανεπιστήµιο ή το ΤΕΙ.

(β) Σε περίπτωση που εκκρεµεί η ορκωµοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης και βαθµού πτυχίου από το Πανεπιστήµιο ή το ΤΕΙ.

(γ) Οσον αφορά τον βαθµό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει ο υποψήφιος βεβαίωση µε τον ακριβή βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία καθεµιάς από τις κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου βαθµός (περιγραφικός ή αριθµητικός) θα καταχωρείται 5,00.

Ο βαθµός θα αναγράφεται µε τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόµενα ο δεκαδικός.

Οι υποψήφιοι τωνκλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02 και ΠΕ03 οι οποίοι θα συµπεριλάβουν στις προτιµήσεις τους και το «πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγ χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο θα υποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά.

Επισήµανση: Δηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει είναι γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυµάτων του εξωτερικού απαιτείται:

(α) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθµός και η ηµεροχρονολογία κτήσης, επικυρω µένο και επίσηµα µεταφρασµένο. (β) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε τα απονεµόµενα πτυχία από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής µε απόφαση του αρµόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ ή του Συµβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ), (άρθρο 10 του π. δ. 165/2000) ή του ΙΤΕ ή από την Επιτροπή Ισοτιµιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

(γ) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου σχολείου. Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ’) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωµ. 544/2006 Ν. Σ. Κ. τµήµα Ε’).

(δ) Για τους κλάδους ΠΕ60 – Νηπιαγωγών και ΠΕ70 – Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τµήµατος Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράµµατος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τµήµατος Ελληνικών Πανεπιστηµίων για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επισήµανση ι: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την παρούσα πρέπει να είναι επικυρωµένα και επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Επισήµανση ιι: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα, ως ηµεροµηνία κτήσης θεωρείται η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση µαθηµάτων σε ιδρύµατα της ηµεδαπής άλλως η ηµεροµηνία χορήγησης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρµόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύµατα της ηµεδαπής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και τα δικαιολογητικά, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

(3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Επαναλαµβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούµενα στοιχεία και στην αναγκαιότητα συµπλήρωσης των τετραγωνιδίων που περιλαµβάνονται στο τέλος της Αίτησης).

(4) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν µεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση.

(5) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

(6) Η εκπλήρωση ή µη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων, ή η νόµιµη απαλλαγή τους από αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση (Εντυπο Α).

Επισήµανση ι: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόµιµη απαλλαγή τους από αυτές, κατά την πρόσληψή τους θα ελέγχεται από τη Διεύθυνση πρόσληψης ότι η ηµεροµηνία εκπλήρωσης ή απαλλαγής, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α’, προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης της παρούσας εγκυκλίου. Αλλως, η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

(7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από τον Δήµο εγγραφής, συνοδευόµενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν:

(α) Οι γονείς τεσσάρων τέκνων τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

(β) Ο γονέας χωρίς σύζυγο ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

(γ) Ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

(δ) Τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαµβάνουν τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της παρ. 1 του άρθρ. 6 του Ν. 3454/2006, ως κατωτέρω, ήτοι:

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους, ή νοµιµοποιηθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους, ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επισήµανση: Η κατά τα ανωτέρω κατηγορία των πολυτέκνων αφορά µόνο την πρόταξή τους στον πίνακα αναπληρωτών και ωροµισθίων.

(8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήµο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων.

Επισήµανση ι: Τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς µε τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους, ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Επισήµανση ιι: Οι υπαγόµενοι στην κατηγορία αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και να ανήκουν στους οριζόµενους µε την παρούσα εγκύκλιο κλάδους εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, απαιτείται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Η πρόσληψή τους, σε ποσοστό 20% γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αναπληρωτών και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές όπου πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις.

Αν οι εγγεγραµµένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συµπλήρωση του ποσοστού προσλαµβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από τον συµπληρωµατικό πίνακα. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακεραία µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακεραίας µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακεραίας µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επισήµανση ιιι: Σηµειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις προαναφερόµενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί, ήτοι εντός του τελευταίου εξαµήνου.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και κατατάσσονται στο τέλος των πινάκων αυτών

Οι ενδιαφερόµενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά έχουν να συλλέξουν πλήθος δικαιολογητικών

Οσοι ανήκουν

στις ειδικές κατηγορίες (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) οφείλουν να καταθέσουν πρόσφατο πιστοποιητικό πρωτοβάθµιας υγειονοµικής Επιτροπής ή κρατικού νοσοκοµείου

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα υποβάλουν: (α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) απότην οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποίαανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδοµαδιαίας διδασκαλίας τους.

(β) Εγγραφο απόλυσης της οικείας ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής µονάδαςκ.λπ. ή της καταγγελίας σύµβασης.

(γ) υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν µε ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δηµόσια) επιθυµούν να ενταχθούν στουςπίνακες αναπληρωτών.

ΤΕΕ ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ κ.λπ.

Οι εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία στα ΤΕΕ µαθητείας α’ και Β’ κύκλου του οαΕ∆, πλέον των άλλων δικαιολογητικών θα υποβάλουν συµπληρωµένα τα έντυπα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς µε προϋπηρεσία στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (οΤΕΚ), καθώς και στις σχολικές µονάδες του Εθνικού ιδρύµατος απροσάρµοστων παίδων Κρήτης.

Στο ολοήµερο σχολείο

Για τα διδακτικά αντικείµενα που διδάσκονται στο ολοήµερο Σχολείο και αναφέρονται παρακάτω, γίνονται από τους πίνακες που καταρτίζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων, ως ακολούθως:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που έχουν τα προσόντα για τα διδακτικά αντικείµενα: αγγλική Γλώσσα, αθλητισµός-Χορός, Εικαστικά, Θεατρική αγωγή, Νέες Τεχνολογίες, να συµπληρώσουν την αίτηση-∆ήλωση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου να ενταχθούν στους πίνακες. οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και στους πίνακες ωροµισθίων, θα συµπληρώσουν στην αίτηση-∆ήλωση για πρόσληψη ως ωροµίσθιοι µόνο µία περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα είναι η ίδια, τόσο για εγγραφή στον πίνακα ωροµίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου που επιθυµούν όσο και για πρόσληψη στο ολοήµερο Σχολείο.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Για το διδακτικό αντικείµενο της αγγλικής Γλώσσας µπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ06.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
Για τα διδακτικά αντικείµενα του αθλητισµού και του Χορού όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ11.

Επισήµανση: ∆εν υπάρχει το πεδίο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ αλλά µόνο ο κλάδος ΠΕ11.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Για το διδακτικό αντικείµενο της Θεατρικής αγωγής:

(α) οι κάτοχοι πτυχίου του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών ή οι κάτοχοι πτυχίου Θεάτρου ΑΕΙ της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ32.

(β) οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΚαΤΕΕ ∆ραµατικής Τέχνης ή πτυχίου σχολών δραµατικής τέχνης της ηµεδαπής αναγνωρισµένου από το ΙΤΕ ως ισοτίµου µε ανώτερη ή ανώτατη βαθµίδα εκπαίδευσης και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ18.41

(αριθµ. 2578/12-09-2008 γνωµοδότηση ΝΣΚ). Για το αντικείµενο αυτό θα προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32 σε ποσοστό 70% και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ18.41 σε ποσοστό 30% επί των εκάστοτε προσλαµβανοµένων για τη διδασκαλία αυτού.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Για το διδακτικό αντικείµενο των Εικαστικών:

(α) οι κάτοχοι πτυχίων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική και πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης Θεωρητικών και ιστορικών Σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού τους στη γενική εκπαίδευση για να διδάξουν το αντίστοιχο µάθηµα και είναι εγγεγραµµένοι στον κλάδο ΠΕ08.

(β) οι κάτοχοι πτυχίων αρχιτεκτονικής πολυτεχνείων και πανεπιστηµίων, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού τους στη γενική εκπαίδευση για να διδάξουν το αντίστοιχο µάθηµα και είναι εγγεγραµµένοι στον κλάδο ΠΕ12.02.

(γ) οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ, Τµηµάτων Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής, Συντήρησης Εργων Τέχνης και αρχ. Ευρηµάτων και είναι εγγεγραµµένοι αντιστοίχως στην ενοποιηµένη ειδικότητα ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) και στην ειδικότητα 18.29 (Φωτογραφίας). Κατά τη σύνταξη των πινάκων και κατ’ επέκταση κατά την πρόσληψη για τοδιδακτικό αντικείµενο των Εικαστικών, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ08 προτάσσονται των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ12.02, της ενοποιηµένης ειδικότητας ΠΕ18.01 και της ειδικότητας ΠΕ18.29 κατά σειρά.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Για το διδακτικό αντικείµενο Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση οι κάτοχοι πτυχίων του Κεφ. Β’ του α’ Μέρους της παρούσης εγκυκλίου, που αφορούν τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.


ΤΑ ΝΕΑ