Δικηγορος με παγια αντιμισθια

δικηγορος με παγια αντιμισθια

απόσπασμα απο Εγκύκλιο ΙΚΑ: 79/13.10.2003

…..

Α. Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 63 του Ν.Δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α’) «περί κώδικος των Δικηγόρων», ο δικηγόρος ασκεί δημόσιο λειτούργημα προς το οποίο είναι ασυμβίβαστη η έμμισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε εξαίρεση της αρχής αυτής, επιτρέπεται στον δικηγόρο αφενός η παροχή καθαρά νομικών εργασιών είτε ως δικαστικού ή νομικού συμβούλου είτε ως δικηγόρου, με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή και αφετέρου η διδασκαλία μαθημάτων νομικών ή πολιτικών επιστημών.

Η κατά τα παραπάνω επιτρεπόμενη, εξαιρετικά, παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αντιμισθία, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ούτε επιφέρει απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας.
Γι’ αυτές τις εργασίες, που επιτρέπονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, γιατί η σύμβαση που καταρτίζουν χαρακτηρίζεται από τον νόμο και είναι αυτή της έμμισθης εντολής.
Με βάση τα παραπάνω, έχουμε δεχτεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και 5, παρ. 1 του Α.Ν.1846/1951 δεν έχουν εφαρμογή στους δικηγόρους που παρέχουν την εργασία τους με σχέση έμμισθης εντολής είτε ως δικαστικοί ή νομικοί σύμβουλοι είτε ως δικηγόροι, αφού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων απαιτείται σχέση εξαρτημένης εργασίας (εγκύκλιος 48/1987).

Επιπλέον, έχουμε δεχτεί (εγκύκλιος 84/1990) ότι και η διδασκαλία μαθημάτων νομικών και πολιτικών επιστημών από δικηγόρους δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αλλά έμμισθης εντολής.

Σ.ΕΠ.Ε:
Η σχέση που συνδέει τον δικηγόρο με τον εντολέα του, στον οποίο παρέχει καθαρώς νομικές υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία (Άρθρο 63 παρ.4 του Ν.Δ.3026/54), δεν θεωρείται σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά σχέση έμμισθης εντολής και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας της σύμβασης που συνδέει το δικηγόρο με τον εντολέα του.